Σε ισχύ από σήμερα ο νέος πτωχευτικός νόμος

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο θεσμικό πλαίσιο για επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για να ρυθμίσουν τα χρέη τους εκμεταλλευόμενοι τη «δεύτερη ευκαιρία».


Αφορά στην πρώτη φάση εφαρμογής του νέου πτωχευτικού νομού, ενώ θα ακολουθήσει από την 1η Ιουνίου 2021 η δεύτερη φάση για τα φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με περιουσία έως και 350.000 ευρώ η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Ειδικότερα, από σήμερα δυνατότητα αξιοποίησης του νέου πλαισίου έχουν μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ.

Η παροχή της δεύτερης ευκαιρίας θα μπορεί να γίνεται είτε με τη συναίνεση οφειλέτη και πιστωτών, εφόσον αυτοί εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο, καθώς και το 50% των υπολοίπων απαιτήσεων.

Με βάση τον νόμο, ο οφειλέτης θα αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον αντίστοιχο φορέα, για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.

Σκοπός του νέου πτωχευτικού κώδικα είναι να μειωθεί ο αριθμός των εταιρειών που, ενώ τελούν σε παύση πληρωμών και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, εξακολουθούν να λειτουργούν ως εταιρείες-ζόμπι. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη.

Η συμφωνία εξυγίανσης θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο και θα επικυρώνεται από το δικαστήριο. Μάλιστα από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο για την επικύρωση θα αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.

 

Πηγή: newsbomb.gr