Σύλλογος Δανειοληπτών Β. Ελλάδος: Καταδικασμένη να αποτύχει η πλατφόρμα προστασίας της κύριας κατοικίας

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος με το νομικό του επιτελείο μελέτησε εις βάθος την πλατφόρμα προστασίας της κύριας κατοικίας και είναι σε θέση να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για όλους τους κινδύνους, τις παγίδες και την αναποτελεσματικότητά της.

Tο αφήγημα για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραμένει ανίσχυρο και καταρρέει από την ίδια την πραγματικότητα. Τόσο τα αυστηρά κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, όσο και η πολύπλοκη διαδικασία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα αναμενόμενα. Οι περισσότεροι οφειλέτες που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους θα μείνουν για ακόμα μια φορά απροστάτευτοι απέναντι στον κίνδυνο κατασχέσεων και εκποίησης της περιουσίας τους. Στην ουσία η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαφίεται στην πρόθεση ή μη των τραπεζικών ιδρυμάτων για ρεαλιστικές προτάσεις ρύθμισης των απαιτήσεών τους, λαμβάνοντας σοβαρά, όμως, υπόψη την εισοδηματική κατάσταση των δανειοληπτών, κάτι που δεν συμβαίνει στις πλείστες των περιπτώσεων. Από την άλλη, με τις νέες διατάξεις και η δικαστική πλέον προσφυγή του δανειολήπτη καθίσταται αποτρεπτική, καθώς κινδυνεύει στην περίπτωση που απορριφθεί η υποβληθείσα αίτησή του, το δικαστήριο να του επιβάλλει εξοντωτική τιμωρητική ποινή από 1.500 έως 5.000 ευρώ.

Ακολουθούν αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους, η πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα αποτύχει:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ)

Ο αιτών να έχει εμπράγματο δικαίωμα στην κύρια κατοικία του
Να μην έχει εκδοθεί απόφαση που, απέρριψε αίτηση του Ν.3869/2010 για α) δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής ή β) λόγω επαρκούς περιουσίας ή που δέχτηκε την αίτηση ακόμα και αν έχει εκπέσει ο αιτών (παρ.2 του άρθρου 11 Ν.3869/2010) και η απόφαση δεν εξαφανίστηκε ή δεν αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου.
Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει α) τις 175.000 ευρώ αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και β) 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση. Για την αξία του ακινήτου λογίζεται η φορολογητέα αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α
Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος το τελευταίο έτος να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ. Προσαυξάνεται κατά 8.500 για την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.
Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.
Οι καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και πολύτιμα μέταλλα, νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών να μην υπερβαίνουν σε αξία τα 15.000 ευρώ.
Να υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6
Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και έξοδα δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ευρώ ανά πιστωτή αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικές οφειλές.
Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, ο αιτών μπορεί να ρυθμίσει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα καθώς και στεγαστικό δάνειο του Τ.Π.&Δ, εφόσον

α) για τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί πριν την άσκηση της αίτησης, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του αιτούντα και

β) οι οφειλές αυτές βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημέρες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η ανάθεση διαχείρισής τους κατά τον Ν.4354/2015 (Α΄176), καθώς και η τιτλοποίησή τους δεν εμποδίζει την διαδικασία ρύθμισης.

Δεν ρυθμίζονται οφειλές φυσικών προσώπων για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Δεν ρυθμίζονται οφειλές που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν ρυθμιστεί ή εκκρεμεί αίτηση ρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3588/2007 (Α΄153), τα άρθρα 61 έως 67 του Ν.4307/2014 (Α΄246) ή το Ν. 4469/2017 (Α΄62)

Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού ως αξία της κύριας κατοικία λογίζεται η εμπορική αξία όπως έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά 

Συνοδευτικά έγγραφα

Πιστοποιητικό Βαρών της κύριας κατοικίας
Εάν ο αιτών ή η σύζυγος του είναι κύριας ή επικαρπωτής γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης απαιτείται προσδιορισμός αξίας από συμβολαιογράφο.
Έγγραφα όπως Ε1, Ε3, Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α και εκκαθαριστικό σημείωμα αντλούνται αυτόματα από την βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από τα πιστωτικά ιδρύματα: απαιτήσεις κατά του οφειλέτη, καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, στοιχεία βαρών επί ακινήτων του οφειλέτη. Σε περίπτωση που δεν ανακτηθούν αυτόματα με την αίτηση υπαγωγής ο αιτών παρέχει άδεια στα πιστωτικά ιδρύματα και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του, που συνεπάγεται άρση απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης η πλατφόρμα με ειδική ένδειξη ενημερώνει τον οφειλέτη για την επιλεξιμότητά του ή μη.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης τόσο αυτή όσο και τα συνοδευτικά έγγραφα κοινοποιούνται στους πιστωτές.

Οι πιστωτές οφείλουν να υποβάλλουν πρόταση μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης. Αν κάποιος πιστωτής αρνηθεί την αίτηση και ισχυρίζεται ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, προσδιορίζει τον λόγο και μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο αν υπάρχει.

Οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν και κοινή αίτηση ή τις επιμέρους προτάσεις τους μέσω εκπροσώπουπου είναι είτε ο εμπραγμάτως ασφαλισμένος πιστωτής ή σε κάθε άλλη περίπτωση ο δανειστής με την υψηλότερη απαίτηση.

Μέσα σε ένα μήνα από την λήξη προθεσμίας υποβολής πρότασης του πιστωτή ο αιτών δηλώνει ποιες αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε θεωρείται ότι ο αιτών δεν αποδέχτηκε.

Για την προστασία της κύριας κατοικίας ο αιτών καταβάλλει το 120% της αξίας της σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 2% σε διάρκεια 25 ετών η οποία όμως δεν υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του.

Αν υπάρχουν περισσότεροι πιστωτές η δόση επιμερίζεται.

Συνεισφορά Δημοσίου

Το Δημόσιο επιδοτεί την μηνιαία δόση σε ποσοστό 20% έως 50% ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος.

Για να συνεισφέρει το Δημόσιο πρέπει να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές του αιτούντα.

Η καθυστέρηση καταβολής επιδότησης του Δημοσίου μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα αν δεν καταβληθούν 9 μηνιαίες δόσεις.

Δικαστική ρύθμιση

Εάν ο αιτών κρίθηκε μη επιλέξιμος ή ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους πιστωτές, μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο ζητώντας την προστασία της κύριας κατοικίας του.

Η συζήτηση της αίτηση γίνεται μέσα σε 6 μήνες από την κατάθεση της αίτησης
Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την παρ. 6 του άρθρου 74
Η αίτηση στρέφεται κατά των πιστωτών που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία
Με την αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει εκτυπωμένο όλο το υλικό που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα
Η αίτηση μεταφορτώνεται επί ποινή απαραδέκτου μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή της στην πλατφόρμα μέσω της οποίας κοινοποιείται στους πιστωτές
Η απόφαση δεν θίγει τις ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν συναινετικά
Αν το δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα μη επιλέξιμο, απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρθρου 205 του ΚΠολΔ η οποία στην περίπτωση αυτή ισούται με το 5% της συνολικής οφειλής της οποίας ζητήθηκε η ρύθμιση, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1.500 ευρώ και ανώτερη των 5.000 ευρώ.
Η απόφαση συνιστά εκτελεστό τίτλο
Προσωρινή προστασία μέσω αίτησης στην πλατφόρμα

Από την κοινοποίηση της αίτησης της πλατφόρμας κι αν ο οφειλέτης κριθεί επιλέξιμος αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός

Δικαστική προσωρινή προστασία

Μετά από σχετικό αίτημα σε οποιοδήποτε στάδιο
Αν πιστωτής παρέλειψε να υποβάλει πρόταση χωρίς να επικαλεστεί μη επιλεξιμότητα του αιτούντα η Π.Δ χορηγείται υπό τον όρο καταβολής του ημίσεος της τελευταίας ενήμερης δόσης.
Α ο αιτών δεν αποδέχτηκε την πρόταση του πιστωτή η Π.Δ χορηγείται υπό τον όρο καταβολής της μηνιαίας δόσης που όριζε η απορριφθείσα πρόταση
Ο αιτών που κρίθηκε μη επιλέξιμος μπορεί να αναστείλει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με το άρθρο 1000 του ΚΠολΔ. Το άρθρο 781 δεν εφαρμόζεται 

Μετά την συναινετική ή δικαστική ρύθμιση με τουλάχιστον έναν πιστωτή δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε πιστωτή του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή η εγγραφεί υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης, εκτός των πιστωτών που ενώ οι απαιτήσεις τους είναι επιδεκτικές ρύθμισης τελικά όμως για οποιοδήποτε λόγο δεν ρυθμίστηκαν συναινετικά ή δικαστικά.

Αθέτηση της ρύθμισης

Αν ο αιτών καταστεί υπερήμερος πλέον των τριών μηνιαίων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής δικαιούται να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ακόμα και στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Για να υποβάλλει φυσικό πρόσωπο την αίτηση του παρόντος νόμου ενώ εκκρεμεί σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό αίτησή του σύμφωνα με τον Ν.3869/2010, χωρίς να έχει συζητηθεί, θα πρέπει πριν να παραιτηθεί από αυτήν. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας ισχύει έως 31 Ιανουαρίου 2019.