Άλλη μια φορά η αλήθεια για την τακτική των τραπεζών απέναντι στους δανειολήπτες

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος απέστειλε έγγραφη αναφορά- καταγγελία προς το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και προς όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου που αφορούν την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Χαράλαμπος Περβανάς  καταγγέλλει  παρακώλυση από τα πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου για την ρύθμιση των χρεών των ιδιωτών οφειλετών και ζητεί από τους αρμόδιους φορείς να επιβάλλουν έλεγχο  σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να διαπιστωθούν, παρανομίες, παρατυπίες και κακή συναλλακτική συμπεριφορά απέναντι στους οφειλέτες-πελάτες τους.
Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω: Έχει διαπιστωθεί δυστυχώς η μάλλον εσκεμμένη συμπεριφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων να δημιουργούν διαφόρων ειδών προβλήματα στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Νόμου 3869/10 και κατόπιν όλων των τροποποιήσεων που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα.Όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου για την ρύθμιση των χρεών των ιδιωτών οφειλετών, ο νόμος υποχρεώνει τους πιστωτές στην εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών που διευκολύνουν την διαδικασία επί των δικαστικών αιθουσών και για τις οποίες τα δύο μέρη, οφειλέτες και πιστωτές, πρέπει να συμβάλλουν προς την έκδοση της ορθής απόφασης από τον αρμόδιο Δικαστή.Ωστόσο, από ότι φαίνεται οι τράπεζες παρακωλύουν με την συμπεριφορά τους την δικαιοσύνη στο σύνολό τους, δημιουργώντας διάφορα προβλήματα και καθυστερήσεις στους οφειλέτες μου με απώτερο σκοπό ως φαίνεται να μην φτάσουν ποτές στην δικαστική ρύθμιση.Πρώτον, υπάρχει συνήθως μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών, αν και ο νόμος τους υποχρεώνει να τις εκδίδουν μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.Δεύτερον, καθυστερούν πολύ στην προσκόμιση των συμβάσεων των δανείων και καρτών, που αποτελεί προϋπόθεση κατά την κατάθεση της αίτησης ενώπιον της γραμματείας του Ειρηνοδικείου.Τρίτον, αν και η έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών και η προσκόμιση των συμβάσεων προς τους οφειλέτες, μετά από αίτηση τους, είναι υποχρέωσή των πιστωτών, για την δικαστική ρύθμιση των χρεών μέσω του Ν.3869/10 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4336/15, επιβάλλονται έξοδα στον οφειλέτη προκειμένου να τους δοθούν, απειλώντας τους έτσι ότι αν δεν καταβάλουν το κόστος που επιβάλλει αυθαίρετα το κάθε πιστωτικό ίδρυμα, δεν θα λάβουν ποτέ τα απαραίτητα έγγραφα για να προχωρήσουν στην ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο. Το κάθε πιστωτικό ίδρυμα επίσης εφαρμόζει και την δική του “ταρίφα”, σχετικά με το κόστος των εγγράφων, τις οποίες πολλές φορές την αναφέρει κατά την παραλαβή τους.Τέταρτον, αρκετές φορές υπάρχει άρνηση από τα πιστωτικά ιδρύματα να εκδώσουν εκ νέου μία νέα βεβαίωση οφειλών επειδή ο οφειλέτης είχε αιτηθεί και λάβει και κατά το παρελθόν βεβαίωση οφειλών. Εφαρμόζουν, δηλαδή ένα ποσοτικό όριο στις βεβαιώσεις οφειλών που χορηγούν στον κάθε οφειλέτη, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι πιστωτές ζητούνε έγγραφα που δεν προβλέπονται από τον νόμο για την προσκόμιση νέας βεβαίωσης οφειλών, όπως βεβαίωση παραίτησης από προηγούμενη αίτηση.Πέμπτον, στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει αναντιστοιχία στους αριθμούς των συμβάσεων που αναγράφονται στις βεβαιώσεις οφειλών και σε αυτές που αναγράφονται στο ίδιο το έγγραφο των συμβάσεων αν και προέρχονται πολλές φορές και από πιστωτικό ίδρυμα που δεν έχει συγχωνευθεί με κάποιο άλλο. Αυτό οδηγεί στο δυσάρεστο αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί ποια σύμβαση αναγράφεται στην βεβαίωση οφειλών, το ποσό στο οποίο έχει ανέλθει η οφειλή σήμερα, το έτος της σύναψης της συμβάσεως αλλά και τους όρους της συμβάσεως, γεγονότα που δυσκολεύουν την ορισμένη εγγραφή της αίτησης για το Δικαστήριο, και συνεπώς δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος απόρριψης της αιτήσεως του οφειλέτη ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας.Έκτον, πολλές φορές τα πιστωτικά ιδρύματα παραπληροφορούν τους οφειλέτες ότι δήθεν έχει λήξει ο νόμος 3869/10 ή δεν μπορούν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους, προκειμένου να δεχτούν οι οφειλέτες και να υπογράψουν μία νέα εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους με τους πιστωτές τους, τις περισσότερες φορές χωρίς νόημα, αφού οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε μη εφαρμογή της ρύθμισης με απώτερο σκοπό η κατάσχεση της περιουσία των οφειλετών που δεν θα καλύπτονται από την προστασία του Ν.3869/10.Επειδή δεν θεωρούμε καθόλου τυχαία την συμπεριφορά αυτή των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά αντιθέτως εκτιμούμε πως φέρονται με δόλο προκειμένου να παρακωλύσουν το νόμιμο δικαίωμα των οφειλετών προς δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.Επειδή οι πιστωτές γνωρίζουν ότι οι οφειλέτες ακόμη και να διαμαρτυρηθούν θα πρέπει να πληρώσουν κάποια εξωδικαστικά ή δικαστικά έξοδα, προκειμένου να δικαιωθούν για τις παράνομες και αντισυναλλακτικές συμπεριφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων.Επειδή υπάρχει ατιμωρησία και καθόλου έλεγχος στις συμπεριφορές αυτές των πιστωτικών ιδρυμάτων, απέναντι στους οφειλέτες.Επειδή ο νόμος 3869/10 έχει δώσει δικαίωμα ρύθμισης των χρεών των οφειλετών και επομένως ασκείται από την πλευρά τους νόμιμο δικαίωμα έχοντας έννομα συμφέρον για δικαστική ρύθμιση αυτών, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άτομα σε δυσμενή θέση, που αξίζουν τιμωρίας και νόμιμης κακομεταχείρισης από τους πιστωτές τους, όταν μάλιστα ο ίδιος ο νόμος απαριθμεί και τις υποχρεώσεις των πιστωτών αλλά και την πειθαρχική και όχι μόνο τιμωρία που θα τους επιβληθεί, σε περίπτωση μη σωστής συναλλακτικής συμπεριφοράς.Επειδή οι οφειλέτες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της ιδιότητάς τους ως ιδιώτες και ως οφειλέτες, ο μόνος που μπορεί να τους προστατεύσει και να περιφρουρήσει τα νόμιμα δικαιώματά τους είναι το ίδιο το κράτος και όχι οι πιστωτές-αντίδικοί τους.Επειδή αυτά τα ζητήματα είναι καίρια και αφορούν την πλειοψηφία των οφειλετών, έχουν καταστεί δε καθημερινό φαινόμενο.Επειδή πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, λαμβάνοντας μέτρα το κράτος προκειμένου να επέλθει ισορροπία, δικαιοσύνη και ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών και στις συναλλακτικές σχέσεις εν γένει με τα πιστωτικά ιδρύματα.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΘα πρέπει καταρχήν να λάβετε γνώση σχετικά με τα προβλήματα που παρέθεσα ανωτέρω, αν και υπάρχουν κι άλλα.Να επιβάλλετε έλεγχο σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να διαπιστωθούν, παρανομίες, παρατυπίες και κακή συναλλακτική συμπεριφορά απέναντι στους οφειλέτες-πελάτες τους.Να επιβάλλετε την διόρθωση των κακώς κειμένων, όσον αφορά την παράνομη χρέωση, την καθυστέρηση και την αναντιστοιχία των αριθμών των συμβάσεων στις βεβαιώσεις οφειλών με τους αριθμούς στις ίδιες τις συμβάσεις.Να επιβάλλετε τον σεβασμό και την τήρηση των υποχρεώσεων των πιστωτών από τον ν.3869/10 αλλά και από άλλους νόμους, καθώς η ατιμωρησία έχει κυριολεκτικά αποθρασύνει τις συμπεριφορές τους.Να δημιουργήσετε και πάλι κλίμα ασφάλειας της εφαρμογής του δικαίου και των νόμων στο σύνολό τους, προς τους Έλληνες πολίτες που έχουν πληγεί τόσο βάναυσα από την οικονομική κρίση και δεν βρίσκουν κανένα απολύτως αποκούμπι και λύση στα προβλήματά τους, παρά μόνο εκμετάλλευση και έλλειψη κατανόησης από τους πιστωτές τους.